CONTENT SERVICE


Go Genius Learning Center ร่วมกับสถาบันนานมีบุ๊คส์อินโนเวชั่น มีบริการจัดทำหลักสูตรค่าย เวิร์คช๊อป สัมมนา ตามความต้องการของท่านด้วย (ทั้งด้านวิชาการและสันทนาการ)

1.สำหรับโรงเรียนและหน่วยงานการศึกษา
เราสามารถออกแบบหลักสูตรค่าย เวิร์คช๊อป สัมมนา เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษทั้งหลักสูตรสำหรับเยด็กและเยาวชน และหลักสูตรสำหรับครู และผู้บริหาร

1.1 เด็กและเยาวชน เช่น ค่ายผู้นำการอ่าน ค่าวิทยาศาสตร์ ค่ายคณิตศาสตร์ ค่ายสิ่งแวดล้อม ค่ายพลเมือง Active Citizen เป็นต้น

1.2 ครูและผู้บริหารการศึกษา เช่น เวิร์คช๊อปเสริมสร้างภาวะผู้นำ/ สร้างทีมงานการศึกษาที่แข็งแกร่ง การจัดการเรียนการสอบแบบ STEM ด้วย STREAM Approach/ การส่งเสริมการอ่านแบบบูรณาการและ Hands-on เป็นต้น

ติดต่อเราที่นี่ เพื่อออกแบบหลักสูตรร่วมกัน